fbpx

Privacybeleid

Dit is een website van
Famedito BVBA
Henri Caronstraat 39
B-1560 Hoeilaart
Ondernemingsnummer BE 0888.973.623

Famedito bvba, Henri Caronstraat 39, 1560 Hoeilaart (hierna : Famedito) neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna “Diensten”) die worden aangeboden door Famedito.

 

 1. Welke Diensten biedt Famedito aan?

Famedito biedt diverse Diensten van informatie, events, entertainment en liefdadigheid aan, waarbij we onze content aan u aanbieden om u te informeren, te entertainen en om meer betrokkenheid bij u te creëren. Op die manier willen wij u binnen de entiteiten van Famedito bvba beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten (gepersonaliseerde) content (ondermeer artikels, beeld- en geluidsmateriaal) en reclame, alsook het delen van persoonsgegevens binnen Famedito bvba zoals in dit Privacybeleid verder omschreven.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?

Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement neemt op een van onze media, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres.

 

Als abonnee (gratis of betalend) kunnen we u telefonisch, per SMS of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

 

Soms zal u worden gevraagd om een account aan te maken, waarbij u ons ook persoonsgegevens meedeelt. Als u op onze website inlogt aan de hand van uw account van een social networkwebsite (zoals Facebook), dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: lijst met vrienden, uw gebruik van de sociale netwerksite, uw openbare gegevens, uw e-mailadres. Het gaat hier uitsluitend om gegevens die door u publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u aanbiedingen te kunnen toesturen, aangepast aan uw interesses.

 

Famdito streeft er immers naar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te maken voor u. Famedito houdt een profiel bij op basis van uw gebruik van de Diensten om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan Famedito de advertenties en de content aanpassen voor verschillende groepen gebruikers.

 

Zo kan u als gebruiker opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, ongehuwd en interesse in huisdieren’. Deze groep krijgt andere content(aanbevelingen) en advertenties te zien dan de categorie ’man, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, gehuwd en interesse in hondensport.

 

U kan uw gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren via My Account. U kan er ook uw profiel koppelen met een social networkwebsite (zoals Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter,enz.), nieuwsbrieven en abonnementen beheren. We zullen u ook regelmatig vragen naar uw voorkeuren. Zo kan u zelf beslissen voor welke van onze merken u nieuws en promoties wenst te ontvangen. Om van bepaalde Diensten gebruik te maken, zal het wel vereist zijn een account aan te maken.

 

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

 

Uw gegevens kunnen door externe partners worden verrijkt, dit wil zeggen aangevuld met informatie uit andere bronnen.

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en ons cookiebeleid in het kader van een een gepersonaliseerde Dienst.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren;
 • Voor het beheer van uw abonnement;
 • Voor onze klantenadministratie;
 • Voor direct marketingdoeleinden;
 • Om individuele voorkeuren te identificeren en de Diensten en advertenties te personaliseren;
 • Voor de verkoop en de promotie van onze Diensten;
 • Om marktonderzoek te verrichten;
 • Voor het beheer van onze website;
 • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
 • Ter naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘Privacybeleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

4.1. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Famdito, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. Zij kunnen worden doorgegeven 

 • aan andere vennootschappen, in België en in het buitenland, die deel uitmaken van Famedito bvba, en ook aan commerciële partners, en/of geassocieerde entiteiten.

En dit voor alle doeleinden, zoals omschreven in punt 2, in welk geval verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van geassocieerde entiteiten omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze dit beleid volgen.

 • aan Leveranciers:

We werken samen met andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers”) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan u. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze Diensten), en gebruikers-enquêtes te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie.

 • met betrekking tot zakelijke overdrachten:

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

 • aan autoriteiten: 

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

 • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
 • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • Om de rechten van Famedito te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

4.2. Geanonimiseerde informatie:

Verder kunnen we de verzamelde niet-persoonlijke (en dus geanonimiseerde) gegevens openbaar delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het algemene gebruik van de Diensten.

4.3. Delen op social media :

Functies voor sociale netwerksites: Met onze functies voor sociale netwerksites kun u informatie, zoals bijvoorbeeld welke artikelen u leest of aanbeveelt, delen.

Sociale plug-ins: Als aanvulling op onze sociale functies kan Famedito op bepaalde locaties op onze site sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Famedito heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.

4.4. Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Famedito verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. 

4.5. Verder zal Famedito uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Famedito daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

 1. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag.

U hebt ook steeds het recht om u kosteloos te verzetten tegen de doorgifte aan derden en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Personalisering maakt echter deel uit van deze verwerking voor direct marketing. Indien u dit recht op verzet uitoefent met betrekking tot het personaliseren van de Diensten, zullen we u bijgevolg geen toegang kunnen verlenen tot een of meerdere Diensten waarvoor een account van Famedito vereist is.

 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Laat ons weten via privacy@famedito.be indien u dit niet wil.

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:  www.bel-me-niet-meer.be

 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Laat ons weten via privacy@famedito.be indien u dit niet wil.

 

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen:
 • kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Laat ons weten via privacy@famedito.be indien u dit niet wil

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.

 

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst (www.robinsonlist.be).

Lijst magazines en websites:

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@famedito.be).

 

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

 

 

By