fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Ons aanbod

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten.
Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen en ons aanbod aan goederen op elk ogenblik te wijzigen.

2. Bestellingen plaatsen

 1. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en het privacybeleid aanvaardt.
 2. Bestellingen gebeuren door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, en met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.
 3. U ontvangt van ons binnen de 24 uur per e-mail een bevestiging van uw aankoop. Vanaf dan is uw aankoop definitief.
 4. We streven naar een volledige beschikbaarheid van al onze aangeboden goederen. Al onze aanbiedingen gelden tot uitputting van onze voorraad. Wanneer een product dat u kocht voorlopig uitgeput blijkt en pas beschikbaar zal zijn over 30 dagen, of wanneer de levering langer dan 30 dagen vanaf de bestelling op zich laat wachten, hebt u het recht om van de aankoop af te zien via onze website. Als wij u echter, nadat u ons meedeelde van de aankoop te willen afzien, binnen de 24 uur meedelen dat uw bestelling net verzonden werd of onmiddellijk zal verzonden worden, gaat de verkoop gewoon door.

Dit geldt niet voor aanbiedingen waarvan op voorhand aangegeven is dat de levertermijn langer is dan 30 dagen.

3. Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, kunnen aankopen enkel betaald worden via onze website, en dit op het ogenblik van het plaatsen van de aankoop.

Aankopen betalen kan enkel via onze website, en dit op het ogenblik van het plaatsen van de aankoop.

Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.
Wij aanvaarden betalingen met Online homebanking, Visa en Mastercard.
Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 30 dagen volgend op de herroeping.

4. Leveringen van producten

We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt  zo snel mogelijk na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgaf. Famedito bvba kiest steeds het meest geschikte distributiemiddel. Leveringen gebeuren enkel binnen België

Bij ontvangst van uw bestelling moet u onmiddellijk nakijken of de verpakking intact is, of het product overeenstemt met uw bestelling, en of het product geen zichtbare gebreken vertoont. Als dit niet zo zou zijn brengt u ons hiervan meteen op de hoogte. Artikel 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk. U bent eigenaar van de bestelde goederen vanaf de levering ervan.

5. Herroepingsrecht

 1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat

(a)   u (of iemand die dit in u plaats doet )het goed in uw bezit krijgt;
(b)   u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c)   u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
(d)   u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U dient ons dit per post, e-mail over te maken. Onze gegevens bevinden zich hieronder (punt 6.2).
 2. U dient ons de goederen binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen, op het adres vermeld in punt 6.2, en dit op uw kosten. Indien de goederen niet kunnen teruggestuurd worden (bvb. te groot) zullen wij u contacteren opdat wij deze kunnen komen afhalen.
 3. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de ervan vast te stellen.
 4. Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, inclusief de leveringskosten. Dit geldt niet voor de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij de goederen terugkregen, of u aantoont deze verzonden te hebben, naargelang wat zich eerst voordoet.
 5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

– dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;

– de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

– de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

– de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;

– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, in print- of digitale vorm, het publiceren van advertenties , zoekertjes en andere aankondigingen met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

6. Tot slot

 1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen u als klant en FAMEDITO BVBA. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.
 2. De Webshop is een initiatief van FAMEDITO BVBA, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Brusselsesteenweg 48 (RPR nummer Brussel/ 0888 973 623)), tel. nr 02/657.35.09, e-mailadres: klantenservice@woef.be.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, teksten en logo’s zijn de intellectuele eigendom van FAMEDITO BVBA, of maken het voorwerp uit van een licentie van derden. U kan er geen rechten op laten gelden.
 4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.
 5. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.
By